Staat van baten en lasten per programma

Nr.

Programma

Bedrag
begroot
primitief
uitgaven
2017

Bedrag
begroot
primitief
inkomsten
2017

Saldo
begroot
primitief

2017

Bedrag
begroot
uitgaven na
wijziging
2017

Bedrag
begroot
inkomsten na
wijziging
2017

Saldo
begroot na
wijziging

2017

Bedrag
werkelijke
uitgaven

2017

Bedrag
werkelijke
inkomsten

2017

Saldo
werkelijk


2017

00.

Samenleving

49.345.620

13.057.521

-36.288.099

53.173.233

13.934.026

-39.239.207

51.373.163

13.704.991

-37.668.172

02.

Duurzaam

27.260.025

19.591.836

-7.668.189

29.235.325

20.819.740

-8.415.585

32.523.982

24.508.389

-8.015.593

03.

Bereikbaar

3.867.271

569.895

-3.297.376

7.152.523

2.232.284

-4.920.239

6.766.477

1.916.178

-4.850.300

04.

Veilig

3.645.047

271.511

-3.373.536

3.582.913

360.899

-3.222.014

3.490.359

366.385

-3.123.974

05.

Betrokken

4.037.150

982.039

-3.055.111

4.301.155

1.266.706

-3.034.449

4.274.402

1.310.492

-2.963.910

A

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

20.178

20.178

Totaal programma's

88.155.113

34.472.802

-53.682.311

97.445.149

38.613.655

-58.831.494

98.448.562

41.826.613

-56.621.949

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

637.241

12.038.654

11.401.413

637.241

12.228.921

11.591.680

632.690

12.289.165

11.656.475

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

21.068

48.914.571

48.893.503

50.482.596

50.482.596

50.525.449

50.525.449

Overhead

11.082.017

275.147

-10.806.870

11.100.407

282.221

-10.818.186

10.887.497

250.439

-10.637.058

Saldo financieringsfunctie

8.448.510

8.759.927

311.417

3.972.510

5.099.036

1.126.526

-442.088

113.468

555.556

Overige baten en lasten

484.503

1.441.576

957.073

1.406.411

1.489.904

83.493

2.441.893

2.618.902

177.009

Onvoorzien

60.774

-60.774

18.500

-18.500

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

20.734.113

71.429.875

50.695.762

17.135.069

69.582.678

52.447.609

13.519.992

65.797.423

52.277.431

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

108.889.226

105.902.677

-2.986.549

114.580.218

108.196.333

-6.383.885

111.968.554

107.624.036

-4.344.518

Mutaties reserves

Samenleving

651.087

651.087

600.000

2.613.031

2.013.031

806.113

1.921.231

1.115.118

Duurzaam

15.000

689.196

674.196

154.500

2.521.888

2.367.388

169.197

2.213.785

2.044.588

Bereikbaar

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

Veilig

210.000

210.000

210.000

210.000

182.145

182.145

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

72.820

1.538.569

1.465.749

1.516.480

4.340.438

2.823.958

1.970.606

3.553.593

1.582.986

Gerealiseerd resultaat

Gerealiseerd resultaat

108.977.046

108.994.279

17.233

116.851.198

117.884.440

1.033.242

114.914.470

115.497.539

583.069

Toelichting op staat van baten en lasten per programma

Bedrag
begroot
uitgaven na
wijziging
2017

Bedrag
werkelijk
uitgaven

2017

Saldo
werkelijk
+ = voordeel
- = nadeel
2017

Bedrag
begroot
inkomsten na
wijziging
2017

Bedrag
werkelijk
inkomsten

2017

Saldo
werkelijk
+ = voordeel
- = nadeel
2017

LASTEN
x € 1.000

BATEN
x € 1.000

Samenleving

53.173

51.373

1.800

-13.934

-13.705

-229

Duurzaam

29.235

32.524

-3.289

-20.820

-24.508

3.689

Bereikbaar

7.153

6.766

386

-2.232

-1.916

-316

Veilig

3.583

3.490

93

-361

-366

5

Betrokken

4.301

4.274

27

-1.267

-1.310

44

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

17.135

13.540

3.595

-69.583

-65.818

-3.765

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

114.580

111.969

2.612

-108.196

-107.624

-572

Mutaties reserves:

Samenleving

600

806

-206

-2.613

-1.921

-692

Duurzaam

155

169

-15

-2.522

-2.214

-308

Bereikbaar

-3

-3

Veilig

-210

-182

-28

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

1.516

1.971

-454

-4.340

-3.554

-787

116.851

114.914

1.937

-117.884

-115.498

-2.387

Gerealiseerd resultaat

583

Programma 'Samen leven'

Verschil lasten: voordeel € 1.800.000(3,4%)

Transformatie en toegang € 644.000V
Sociale basisvoorzieningen
Binnen het Programma Sociale Kracht zijn er in 2017 naast een aantal kleine, ook een aantal grote meerjarige projecten gestart (waaronder Houtense Werktafel en Sterke Buurten). Hoewel er in 2017 op kleinere schaal wel gestart is met deze projecten (verkenning en kleine pilots), zal het financiële effect ten gevolge van de verbreding van de uitvoering zich vooral in 2018 voordoen. Dit heeft tot gevolg dat er in 2017 minder is besteed € 376.000V. De dekking voor deze uitgaven is de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang.

Door personele wisselingen op de afdeling Samenleving binnen het cluster Wmo, is het onderwerp 'burgerparticipatie bij ontwikkeling beleid' waarvoor structureel zo'n  € 33.000 in de begroting staat, onvoldoende behandeld met als gevolg dat er aan dat onderwerp geen geld is uitgegeven € 33.000V.
Het voordeel op saldo kostenplaatsen € 36.000V wordt in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht, omdat deze post verband houdt met de saldi op alle kostenplaatsen.

Eerste lijns ondersteuning: Sociaal team
Door de periode van voorbereiding op de verzelfstandiging van het Sociaal Team is er minder geld uitgegeven aan advieskosten, opleidingskosten en automatiseringskosten. Ook is het bedrag dat wij in 2017 nog verwachten te ontvangen aan facturen over 2016 te hoog ingeschat. Daarnaast is de personele bezetting van het Sociaal Team iets minder geweest dan geraamd. Totaal is er voor het Sociaal team € 144.000V minder uitgegeven.

Overige lasten < € 75.000 € 55.000V.

Jeugd en onderwijs € 115.000N)
Tweedelijns ondersteuning en Bescherming/veiligheid
De kosten Zorg in Natura (ZIN) jeugd zijn € 838.000N hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. Daarentegen zijn de kosten voor Persoonsgebonden budgetten (PGB) jeugd iets lager uitgevallen, namelijk € 23.000V. Deze overschrijding kan deels worden verklaard doordat steeds meer begeleiding aan jeugdigen is omgezet van Persoonsgebonden Budget naar Zorg in Natura en een sterke instroom vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een andere verklaring is de verhoogde subsidie aan Stichting Samen Veilig Midden-Nederland voor 2017, in verband met een stijgend volume aan preventieve (‘drang’) en justitiële (‘dwang’) maatregelen van gecertificeerde instellingen.
Enkele zorgaanbieders hebben voor de jaren 2015 en 2016 te hoge productie-opgaven opgesteld. Deze correcties leveren in 2017 een voordeel op van € 364.000V.
In de verdeling van de middelen vanuit de integratie uitkering sociaal domein jeugd was in de begroting een klein gedeelte niet verdeeld naar onderliggende taken. Dit voordeel kan ter dekking dienen van het nadeel op ZIN € 58.000V.

Instandhouding onderwijs en scholen
Bij de nieuwe rentetoerekeningsystematiek (BBV) wordt het toe te rekenen rentepercentage (omslagrente) bepaald op basis van begrote rentelasten. De werkelijke rentelast in 2017 wijkt meer dan 25% af en moet conform de BBV-norm worden bijgesteld. Hierdoor is de werkelijke omslagrente verlaagd van de begrote 2,5% naar 2%. Dit veroorzaakt een voordeel op de rentekosten bij instandhouding onderwijs en scholen van € 256.000V.

Overige lasten < € 75.000 € 22.000V.

Werk € 104.000V
Tweedelijns ondersteuning
Binnen het budget voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening (WSW) zijn middelen beschikbaar om als buffer te dienen, indien de afbouw van de (oud) WSW-ers geen gelijke tred houdt met de afbouw van het participatiebudget. Dit is in 2017 niet nodig gebleken omdat er voldoende uit dienst zijn getreden € 70.000V.

Het budget voor het WWB-werkdeel (Wet Werk en Bijstand) wordt beschikbaar gesteld aan de WIL om het programma Werk te kunnen uitvoeren. In de begroting 2017 van de WIL was een lager bedrag begroot dan het door het rijk beschikbaar gestelde budget van € 310.000. Na verrekening van het tekort 2017 door de WIL, blijft op dit product nog € 26.000V over.

Overige lasten < € 75.000 € 4.000V.

Inkomen € 721.000V
Informele ondersteuning
Binnen het Programma Sociale Kracht zijn over de periode 2017 – 2019 verschillende projecten op het gebied van preventie voorzien. Een deel is niet zoals gepland in 2017 gestart, maar zal pas in 2018 starten (conform het werkplan 2018 Programma Sociale Kracht). Dit levert voor 2017 een voordeel van € 115.000V op.

Participatiewet algemeen
De uitvoeringskosten WIL zijn € 94.000V lager uitgevallen in 2017. Dit voordeel ontstond doordat er een veel groter bedrag aan compensabele BTW gedeclareerd kon worden. Voornaamste reden is dat de WIL veel gebruik heeft gemaakt van inhuur derden. Deze zijn verantwoord onder de personeelskosten, maar er zit ten opzichte van eigen personeel wel BTW op.

Participatiewet inkomensdeel
De lagere bijstandsverlening € 289.000V wordt veroorzaakt doordat in de prognose op basis van de halfjaarcijfers van de WIL nog rekening gehouden was met een trendmatige stijging van het volume van de bijstand. Deze heeft niet plaatsgevonden in het tweede halfjaar 2017.

Armoedebeleid
In de prognose van de kosten voor bijzondere bijstand (op basis van de halfjaarcijfers) heeft WIL  rekening gehouden met het feit dat zich in de tweede helft van 2017 een aantal statushouders in Houten zou vestigen. Dit is niet gebeurd omdat Houten de taakstelling al bereikt had. In de tweede helft van 2017 is er dus geen beroep meer gedaan op bijzondere bijstand (inrichtingskosten), waarmee dus wel rekening was gehouden € 76.000V.

Van de regeling toeslag voor studerenden met studiefinanciering, die geen bijverdienmogelijkheden hebben, wordt nauwelijks gebruik gemaakt € 38.000V.

Doordat het definitieve beleid inzake armoede pas relatief laat in 2017 geëffectueerd is, konden deze budgetten nog niet geheel ingezet worden voor dit doel. Dit betreft een incidenteel voordeel € 93.000 V, omdat dit in 2018 wel gebeurt.

Overige lasten < € 75.000 € 16.000V.

Sport & Gezondheid € 307.000V
Sport
Bij de nieuwe rentetoerekeningsystematiek (BBV) wordt het toe te rekenen rentepercentage (omslagrente) bepaald op basis van begrote rentelasten. De werkelijke rentelast in 2017 wijkt meer dan 25% af en moet conform de BBV-norm worden bijgesteld. Hierdoor is de werkelijke omslagrente verlaagd van de begrote 2,5% naar 2%. Dit veroorzaakt een voordeel op de rentekosten bij diverse binnen- en buitensportaccommodaties € 125.000V.

De energiekosten van de binnen- en buitensportaccommodaties zijn totaal € 79.000V lager uitgevallen. Dit voordeel is voor een groot gedeelte veroorzaakt door een afrekening van Eneco voor de energiekosten van het theater over de periode 2008 - 2016 € 55.000 (Meter in Sporthal De Slinger). Een andere oorzaak van dit voordeel komt door zachtere winters en lage tarieven.

Het onderhoud van buitensportaccommodaties is € 36.000V lager uitgevallen. De Meerpaal is een nieuw complex waarbij de kosten voor onderhoud in de eerste jaren gering zijn € 24.000. Echter met ingang van 2018 gaan er hogere onderhoudskosten ontstaan. Verder is er niet elk jaar intensief onderhoud noodzakelijk op de diverse complexen € 12.000.

In de begroting 2017 was een bedrag van € 50.000V opgenomen als investeringsbudget ten behoeve van de verbinding tussen zorg en sport. Dit budget is niet uitgegeven. Reden hiervan is dat de projectopdracht in de loop van 2017 is gewijzigd; mede door ontwikkelingen zoals de Houtense Werktafel. Hierdoor ontstond er pas eind 2017 duidelijkheid en zijn er plannen voor initiatieven in 2018. Vandaar dat er een verzoek tot resultaatsbestemming is voorgelegd ter hoogte van dit bedrag.

Overige lasten < € 75.000 € 17.000V.

Overigen € 139.000V

Overige lasten < € 75.000 € 139.000V.

Verschil baten: nadeel € 229.000(1,6%)

Participatiewet inkomensdeel € 244.000N
Deze lagere opbrengst wordt veroorzaakt doordat het definitieve BUIG-budget 2017 in oktober 2017 € 54.000V hoger werd vastgesteld. Daarnaast is de aan te vragen vangnetuitkering 2017 door lagere uitkeringen € 289.000N lager. Ook vielen de inkomsten bijstand met € 9.000N tegen.

Overige baten < € 75.000 € 15.000V.

Programma 'Duurzame leefomgeving'

Verschil lasten: nadeel € 3.289.000(11,3%)

Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 3.573.000N
In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. De werkelijke uitgaven voor de grondexploitaties zijn € 3.573.000N hoger dan geraamd door een grote verwerving in de grondexploitatie Loerik VI.

Straatreiniging € 112.000N
Voor het nadeel van 112.000N op dit product is een aantal oorzaken. Door personele krapte in de buitendienst moest het veeg- en borstelwerk worden uitbesteed. Daarnaast moest door het zeer groeizame weer frequenter worden gereinigd. En na de brand aan de Vlierweg is het thermisch reinigen met branders gedurende twee maanden stopgezet. Alternatieve inzet was arbeidsintensiever en daarmee ook duurder.

Saldo kostenplaatsen Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer Openbare Ruimte, Tractie, Gemeentewerf en steunposten € 420.000V
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording(BBV) in 2017 worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten(salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer.

Overige lasten < € 75.000 € 24.000N

Verschil baten: voordeel € 3.689.000(17,7%)

Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 3.573.000V
In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. Dit levert bij de baten in 2017 een voordeel op van € 11.439.000V(verhoging boekwaarde door meer kosten dan opbrengsten). De grondverkopen bij zowel niet bedrijventerreinen € 3.019.000N als bedrijventerreinen € 4.847.000N lager. De verwachting is dat in 2018 gezien het aantal genomen opties, deze verkopen alsnog plaatsvinden.

Overige baten < € 75.000 € 116.000V

Programma ‘Goede bereikbaarheid’

Verschil lasten: voordeel € 386.000(5,4%)

Verkeerbeleid € 101.000N
De aanpassingen in de openbare ruimte (onder andere parkeerplaatsen) worden gedekt door een bijdrage van derden(overdrachten). Een deel van deze aanpassingen heeft in 2017 nog niet plaatsgevonden. De meeropbrengst op deze overdrachten derden is daarom gestort in de voorziening Beheer Openbare Ruimte(BOR) conform afspraken met het college.

Autoverkeer € 264.000V
De subsidie ontvangen vanuit Lokaal maatwerk 2016 inzake de Odijkseweg is gestort in de BOR-voorziening (189.000N). Tevens zijn de extra opbrengsten voor de ontwikkeling Openbare Ruimte Het Rond, welke verwerkt zijn in het deelprogramma Verkeersbeleid, vanuit Autoverkeer ook in de BOR-voorziening zijn gestort (109.000N). In 2018 zullen de hieraan gerelateerde uitgaven direct vanuit deze voorziening betaald worden. De begrote stortingen in de voorziening BOR vinden niet plaats omdat de subsidies van de provincie Utrecht inzake fietsstraten Heemsteedseweg, Binnenweg en Oostrumsdijkje nog niet ontvangen zijn. De werkzaamheden(prestatielevering) zijn nog niet uitgevoerd (€ 562.000V).

Fietsverkeer € 122.000V
De begrote storting in de voorziening BOR vindt niet plaats omdat de subsidie van de provincie Utrecht aanpassing Kern ‘t Goy nog niet ontvangen is. De werkzaamheden(prestatielevering) zijn nog niet uitgevoerd (€ 122.000V).

Saldo kostenplaatsen Beheer Openbare Ruimte € 93.000V
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording(BBV) in 2017 worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten(salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer.

Overige lasten < € 75.000 € 8.000V

Verschil baten: nadeel € 316.000(14,2%)

Verkeerbeleid € 201.000V
In 2017 is, conform de anterieure overeenkomst voor het revitaliseren van 't Rond, een niet-begrote bijdrage ontvangen (€ 109.000V) ter dekking van ambtelijke uren ontvangen. Daarnaast geeft de niet-begrote grondverkoop van kleinere percelen een voordeel (€ 102.000V).

Autoverkeer € 373.000N
Vanuit Lokaal maatwerk 2016 inzake de Odijkseweg is in 2017 een subsidie ontvangen (€ 189.000V) ontvangen. De begrote subsidies van de provincie Utrecht inzake fietsstraten Heemsteedseweg, Binnenweg en Oostrumsdijkje zijn nog niet ontvangen. De werkzaamheden(prestatielevering) zijn nog niet uitgevoerd (€ 562.000N).

Fietsverkeer € 122.000N
De begrote subsidie van de provincie Utrecht aanpassing Kern ‘t Goy is nog niet ontvangen. De werkzaamheden(prestatielevering) zijn nog niet uitgevoerd (€ 122.000N).

Overige baten < € 75.000 € 22.000N

Programma 'Veilige leefomgeving'

Verschil lasten: voordeel € 93.000(2,6%)

Overige lasten < € 75.000 € 93.000V

Verschil baten: voordeel € 5.000(1,4%)

Overige baten < € 75.000 € 5.000V

Programma 'Betrokken bij de samenleving'

Verschil lasten: voordeel € 27.000(0,6%)

College € 183.000N
Deze hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt doordat bij de jaarlijks uitgevoerde actuariële berekeningen is gebleken dat voor de bepaling van de benodigde pensioenreserves rekening gehouden moet worden met een lagere rekenrente. Hierdoor is een extra storting noodzakelijk om de dekkingsgraad op orde te houden.

Ondersteuning college € 123.000V
Het voordeel wordt veroorzaakt doordat in 2017 het beschikbare budget versterking (door)ontwikkeling organisatie nog niet nodig is. In 2018 krijgt deze versterking pas echt vorm en zullen deze extra kosten wel gemaakt moeten worden. Is geen resultaat aangezien deze gedekt zouden worden uit de algemene beklemde reserve.

Overige lasten < € 75.000 € 87.000V

Verschil baten: voordeel € 44.000(3,5%)

Overige baten < € 75.000 € 44.000V

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Verschil lasten: voordeel € 3.595.000 (21,0%)

Algemene baten en lasten € 1.682.000N
De oorzaak van de incidentele lasten betreffen:

 • Verhoging voorziening belastingdebiteuren BghU € 64.000N
 • Verhoging voorziening debiteuren algemeen € 16.000N
 • Voor de problematiek met de dakconstructie van het Wijkcentrum / cultuurhuis Schoneveld is een voorziening gevormd. Deze voorziening is voor de uitwerking van de in de collegebrief van 23 januari 2018 geschetste twee oplossingsrichtingen €1.578.000N.
 • Diversen € 24.000N

Saldo financieringsfunctie € 4.348.000V
Deze lasten zijn ook bij de baten geraamd. Dit is zo geraamd omdat de balansmutatie afschrijvingen vaste activa t/m 2016 via de exploitatie liepen. Dit gebeurt In 2017 rechtstreeks via de balans, zodat dit bedrag hier niet meer geboekt hoeft te worden € 4.989.000V.
Omdat de werkelijke rentelasten in €’s, die over een jaar aan taakvelden waren doorbelast meer dan 25% afwijken van de rentelasten in €’s die op basis van de voor gecalculeerde renteomslag aan de taakvelden hadden moeten worden toegerekend, is de toegerekende renteomslag verlaagd van 2,5% naar 2%. De gemeente is dit verplicht(BBV). Dit zorgt op bij dit product voor € 641.000N.

Overhead € 181.000V
Hieronder de belangrijkste oorzaken van de lagere overhead:

 • Automatiseringskosten € 73.000V: In 2017 is er terughoudend omgegaan met het investeren in allerlei zaken betreffende de digitalisering van de dienstverlening. Er liggen nog heel veel zaken op de plank die we nu alsnog moeten gaan doorvoeren. Daarnaast ligt er ook de Visiebrief digitale overheid 2017 (ook bekend onder de term Plasterk 2017) waarin staat opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Wel resultaatbestemming ingediend om € 21.000 door te schuiven naar 2018.
 • Rente € 45.000V: Bij de nieuwe rentetoerekeningsystematiek (BBV) wordt het toe te rekenen rentepercentage (omslagrente) bepaald op basis van begrote rentelasten. De werkelijke rentelast in 2017 wijkt meer dan 25% af en moet conform de BBV-norm worden bijgesteld. Hierdoor is de werkelijke omslagrente verlaagd van de begrote 2,5% naar 2%. Dit veroorzaakt een voordeel op de rentekosten o.a. bij de automatisering- en huisvestingskosten.
 • Energie € 29.000V: Lagere kosten door lage prijzen. Geen structureel effect omdat de markt van gas en elektriciteit nu enorm in beweging is. Vooruitzicht is dat de prijzen weer gaan stijgen door de aantrekkende economie.
 • Diversen € 34.000V

Saldo kostenplaatsen algemeen( gehele organisatie) € 607.000V
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording(BBV) in 2017 worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten(salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer.

Overige lasten < € 75.000 € 141.000V

Verschil baten: nadeel € 3.765.000(5,4%)

Overige baten en lasten € 1.129.000V
Deze meeropbrengst wordt veroorzaakt door:

 • De onttrekking aan de voorziening verliesgevend complex Vinex (een voordelig resultaat Vinex uit de herziening grondexploitaties februari 2018) ten gunste van het concernweerstandsvermogen grondexploitaties  verloopt via de algemene baten en lasten € 891.000V. Daarnaast moet er voor een verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk ’t Goy een voorziening worden gevormd € 450.000N.
 • Vrijval niet bestede middelen WSW 2014 t/m 2016, 2014 doordat de lagere afrekening met het Min SZW, 2015 en 2016 participatiebudget onderdeel Sociaal Domein  via algemene uitkering, gereserveerd voor te trage afbouw WSW-ers, risico niet meer aanwezig door wijziging woonplaatsbeginsel in betalende gemeente, Houten veel minder WSW-ers € 272.000V
 • Overschot participatiebudget t/m 2013(gestort in reserve WWB-werkdeel) € 134.000V
 • Meer compensabele BTW betaalt op producten afval en riolen.  Deze compensabele BTW mag niet in mindering gebracht bij de tariefsbepaling en is daarom een voordeel voor de gemeente € 101.000V
 • Afwikkelen ROC 2010 vakwerk. Middelen waren voor uitstroom bijstandsgerechtigen naar werk. Door Vakwerk uitbesteed aan ROC. Rekeningen nooit hoeven te betalen. Is veel over overlegt. Is nu verjaard. € 97.000V
 • Verkoop bedrijfsvoertuigen € 33.000V
 • VNG GF projecten (compensabele BTW) € 21.000V
 • Diversen 30.000V

Saldo financieringsfunctie € 4.989.000N
Deze baten zijn ook bij de lasten geraamd. Dit is zo geraamd omdat de balansmutatie afschrijvingen vaste activa t/m 2016 via de exploitatie liepen. Dit gebeurt In 2017 rechtstreeks via de balans, zodat dit bedrag hier niet meer geboekt hoeft te worden.

Overige baten < € 75.000 € 95.000V

Mutaties reserves alle programma's

Verschil lasten: nadeel € 234.000(10,3%)

Storting algemene beklemde reserve € 441.000N
Het betreft een teruggaaf van in eerdere jaren beschikbaar gestelde middelen € 891.000N,welke benodigd waren voor de vulling van de voorziening verliesgevend complex Vinex (een voordelig resultaat uit de herziening grondexploitaties februari 2018, waardoor voorziening overbodig wordt). Daarnaast moet er voor een verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk ’t Goy een voorziening gevormd worden € 450.000V, die weer gefinancierd wordt uit de algemene beklemde reserve.

Storting bestemmingsreserve WWB werkdeel € 160.000N
Dit betreft twee stortingen € 160.000N(niet begroot), welke overschotten zijn. Dit betreft het overschot participatiebudget t/m 2013 € 134.000 en overschot participatiebudget 2017 werkdeel € 26.000. Door stortingen in deze reserve blijven deze middelen beschikbaar voor het doel, waarvoor het Rijk dit beschikbaar heeft gesteld.

Overige stortingen < € 75.000 € 74.000N

Verschil baten: nadeel € 1.815.000(18,7%)

Onttrekking algemene beklemde reserve € 120.000N
Een onttrekking van € 120.000 uit de algemene beklemde reserve in 2017 is nog niet nodig omdat het budget versterking (door)ontwikkeling organisatie pas in 2018 gebruikt hoeft te  worden.

Onttrekking bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 652.000N
Deze afwijking wordt veroorzaakt door lagere onttrekking uit de reserve organisatieontwikkeling € 652.000 doordat een aantal projecten, welke gedekt werden uit flankerend beleid en de impulsmiddelen vertraging hebben opgelopen en de middelen pas in 2018 en 2019 worden uitgegeven.

Onttrekking bestemmingsreserve Toekomstfonds € 130.000N
Oorzaak is lagere onttrekkingen door lagere kosten op projecten:

 • Incidentele capaciteit gebiedsontwikkeling stedenbouwkundige visie € 100.000N
 • Programma Duurzaam Houten 2016-2018 € 30.000N

De gebiedsontwikkeling stedenbouwkundige visie is eind 2017 pas gestart, zodat de verwachting is dat deze kosten in 2018 gemaakt worden.

Onttrekking bestemmingsreserve programma Transities in Samenhang € 676.000N
Oorzaak van lagere onttrekkingen is lagere kosten op uitvoeringskosten/projecten:

 • Financiële impuls sterkte buurten € 99.000N
 • Ontwikkeling Houtens Werkbedrijf 137.000N
 • Onderzoek naar MFA Noordwest € 29.000N.
 • Sociaal Team € 144.000N
 • Innovatieplan 2017 € 267.000N

Overige stortingen < € 75.000 € 237.000N