Omschrijving programma

Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen. Het motto van het programma luidt: ‘Een veilige stad, een gezamenlijke zorg’.

Het college noemt in haar programma voor 2014-2018 “Houten maken we samen”:
Houten is een relatief veilige gemeente. Op het gebied van sociale veiligheid blijkt dit zowel uit de (dalende) criminaliteitscijfers als uit peilingen onder onze inwoners.

De score voor de veiligheidsbeleving wordt bepaald door de veiligheidsbeleving en de mate waarin sociale overlast wordt ervaren. Inwoners van Houten voelen zich veiliger in hun buurt dan gemiddeld in Nederland (93% tegenover 86% gemiddeld (Monitor Sociale Kracht 2017)). Houtenaren kennen aan de veiligheid in hun eigen buurt dan ook een rapportcijfer 7,9 toe (in 2016 was dat 8,0 en in 2014 7,8). Er doet zich ook minder overlast voor van buurtbewoners dan het landelijk gemiddelde (Houten 5%, Nederland 7%).

Signalen van openbare orde problemen zijn in een vroegtijdig stadium gedeeld, besproken en aangepakt met partners en buurtbewoners. Zo kon er (wijk)gericht en geprioriteerd aan de slag worden gegaan en zijn de openbare orde regels beter gehandhaafd waardoor ook het veiligheidsgevoel toenam. Er wordt doorgegaan met deze wijkgerichte, integrale en gestructureerde handhavingsaanpak met de nadruk op de informele voorfase.

Ook op het gebied van fysieke veiligheid is Houten veilig. Er zijn relatief weinig (grote) branden en de laatste jaren zijn er weinig calamiteiten, rampen of crises geweest. Bedrijven met de hoogste veiligheidsrisico’s zijn niet aanwezig. De risicokaart laat wel zien dat er externe veiligheidsrisico’s zijn als het gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor en water. Daarmee blijft de kans op grote calamiteiten altijd aanwezig.

Om de verkeersveiligheid op een hoog niveau te houden en waar mogelijk verder te verbeteren zijn er met name een aantal acties georganiseerd om het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. Er is ook regelmatig overleg met de politie in verband met de handhaving van snelheid, roodlichtnegatie en  gordel-, alcohol-, en helmgebruik.
Helaas is de kwaliteit van de ongevallenregistratie door ViaStat onvoldoende gebleken om inzicht te geven in de verkeersveiligheid in de gemeente.

In het kader van het bevorderen van dierenwelzijn in onze gemeente hebben we afspraken gemaakt over de bekostiging van vervoer en opvang van gevonden (huis-)dieren.

Veiligheid en de aantasting daarvan zijn dynamisch en grensoverschrijdend. Bij de zorg voor veiligheid zullen we blijven inspelen op de actualiteit en intensief samenwerken in de regio. Risicocommunicatie is hierin een belangrijk speerpunt. De zorg voor veiligheid is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van veel partijen. Het gaat daarbij niet alleen om de inzet van hulpdiensten, maar ook om die van bedrijven, instellingen, woningbouwcorporaties en inwoners.

De afgelopen jaren hebben ons getoond dat juist die gezamenlijke inzet en het oppakken van eigen verantwoordelijkheid veel hebben geholpen bij het realiseren van relatief goede veiligheidscijfers.
Op die weg zullen we blijven doorgaan, voor een veilige woon-, werk-, en leefomgeving in Houten.

Met dit programma geven we concreet invulling aan het thema veiligheid en ziet de burger wat hij of zij van de gemeente en haar partners in veiligheid kan en mag verwachten. De missie van de gemeente Houten luidt dat we samen met de partners doorlopend werken aan een integraal en op maat gesneden veiligheidsbeleid én dit ten uitvoering brengen.

In de begroting zijn diverse prestatie indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weer-
gegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie indicatoren zijn gerealiseerd.

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 87% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieron-
der nader toegelicht.

Gerealiseerde prestaties

In het afgelopen jaar is de Houten Veilig Tent diverse keren ingezet. Vanuit de tent hebben verschillende partijen zoals de gemeente, maar ook VRU en politie informatie verstrekt aan inwoners op het gebied van veilig wonen (woninginbraak, brandveiligheid) maar ook het voorkomen van autokraak en fietsdiefstal. Er is doorlopend en regelmatig integrale afstemming over de bestaande veiligheidssituatie. Op basis van het gezamenlijk gedeelde beeld worden vervolgens door de verschillende partners acties uitgevoerd. Denk aan het plaatsen van de roulerende attentieborden op het gebied van autokraak en woninginbraak.

Het aantal meldingen jeugdoverlast blijft ook dalen. De gebiedsgerichte aanpak en de korte lijnen tussen de gemeente, politie en het jongerenwerk draagt hieraan bij en de uitdaging is deze goede samenwerking vast te houden. In 2017 zijn er geen problematische jeugdgroepen ontstaan. Individuele overlastgevende jongeren worden al snel aangemeld voor een persoonsgerichte aanpak.

Dankzij nieuwe handhavingssystemen kan er onder meer extra ingezet worden op het geven van (bestuurlijke) waarschuwingen. Het aantal geplande handhavingsacties is mede gerealiseerd vanwege het feit dat er steeds meer wordt ingezet op het voorkomen van problemen en aldus vroegtijdig signaleren en op het behalen van meer opgeloste handhavingszaken in de voorfase.

Het registratiesysteem rookmelderdichtheid is gerealiseerd. Door middel van campagnes wordt de rookmelderdichtheid in Houten in kaart gebracht. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn een aantal campagnes uitgevoerd gericht op het gedrag en bewustwording bij verkeersdeelnemers. In het kader van dierenwelzijn is conform afspraak 75% van de kosten van de dierenambulance betaald alsmede de kosten voor arts en opvang van gevonden huisdieren.

Crisismanagement is blijvend op orde gehouden. Specifieke aandacht is dit jaar gevestigd op het scenario ongeval op het spoor met gevaarlijke stoffen en scenario overstroming.

Niet gerealiseerde prestaties

Het aantal Burgernet deelnemers is minder hard gegroeid dan verwacht. Dit heeft te maken met het feit dat er het afgelopen jaar geen actieve werving is geweest van burgernetdeelnemers. Er zijn in de Houten Veilig Tent wel folders uitgedeeld, maar er hebben zich maar weinig nieuwe deelnemers aangemeld.  
Het feit dat het aantal deelnemers aan Burgernet minder hard is gegroeid dan verwacht heeft als effect dat het bereik van Burgernet min of meer gelijk is gebleven. Dit kan tot gevolg hebben gehad dat acties minder succesvol zijn geweest. Dit is echter niet vast te stellen.  

Ondernemers zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de brandveiligheid van hun bedrijfspand. Het doel was om in 2017 de ondernemers die geen reguliere controle ontvangen te informeren over de algemene regels brandveiligheid. Alleen informeren bleek niet te leiden tot het gewenste effect.  

Het op de ‘klassieke’ wijze informeren van ondernemers heeft niet tot effect gehad dat zij zich ook daadwerkelijk bewust zijn van de risico’s die zij mogelijk lopen en welke maatregelen zij dienen te nemen. Zonder het bewustzijn zullen ondernemers hun eigen onderneming onvoldoende op brandveiligheid controleren en daarmee kunnen mogelijke risicovolle situaties blijven bestaan. Hierdoor is in 2017 besloten om een portal 'bewust brandveilig ondernemen' te ontwikkelen en vindt verdere uitrol in 2018 plaats.

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Sociale veiligheid en openbare orde
  • Fysieke veiligheid
  • Crisisbeheersing
Begroot € 3.583
Gerealiseerd € 3.490
Afwijking € 93

Deelprogramma’s

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Sociale veiligheid en openbare orde
  • Fysieke veiligheid
  • Crisisbeheersing