Paragraaf Ombuigingen

Inleiding
Aan het begin van de bestuursperiode 2014-2018 was een van de doelstellingen een structureel sluitende meerjarenbegroting met ingang van 2018. Om dit te bereiken is door de raad een pakket    (€ 4,9 miljoen) aan ombuigingsmaatregelen vastgesteld. Bij de perspectiefnota 2014 (€ 2,1 miljoen) en bij het collegeprogramma 2014-2018 (€ 2,8 miljoen).
Nu aan het einde van deze bestuursperiode is de ombuigingsagenda afgerond en voor ruim 93% gerealiseerd en is de meerjarenbegroting 2018-2021 structureel sluitend.

Ombuigingen
De raad is de afgelopen jaren periodiek geïnformeerd over de voortgang van de ombuigingen. Voor de laatste keer bij de begroting 2018. Alleen de taakstelling (€ 0,2 miljoen) op de aanbesteding voor de exploitatie van het zwembad De Wetering was toen nog onderhanden. Ondertussen is deze taakstelling ook gerealiseerd. In de jaarstukken 2017 is dan ook de eindrapportage van de ombuigingsagenda 2014-2018 opgenomen.

Figuur: stand van zaken ombuigingen 2014-2018

Ruim 93% (€ 4,6 miljoen) van de ombuigingen is ook daadwerkelijk gerealiseerd. Circa 7% (€ 0,3 miljoen) is niet-gerealiseerd. De financiële effecten hiervan zijn in de periode 2014-2017 verwerkt in de jaarrekeningen en in de begroting 2018. Het betreft een viertal taakstellingen, te weten:

 1. Intergemeentelijke samenwerking (gezamenlijk aanbesteden in de openbare ruimte): € 200.000
  In 2016 zijn de groenbestekken opnieuw aanbesteed. Als gevolg van aantrekkende marktprijzen is het geraamde aanbestedingsvoordeel niet-gerealiseerd.
 2. Intergemeentelijke samenwerking (ambtelijke samenwerking): € 97.000
  Op 19 september 2017 heeft de raad besloten tot het ‘beëindigen van het traject ambtelijk fusie met Wijk bij Duurstede’. De oorspronkelijke taakstelling op intergemeentelijke samenwerking was € 200.000. In de afgelopen jaren is een gedeelte (€ 103.000) gerealiseerd. Het restant is in de begroting 2018 afgeboekt als niet-gerealiseerd.
 3. Bibliotheek: € 6.350
  In maart 2016 heeft de raad motie 026-2016 ‘invulling toekomst bibliotheek Lek en IJssel Houten’ aangenomen. Op grond van deze motie is voor de instandhouding van de jeugdbibliotheek Schalkwijk structureel € 6.350 nodig. Als gevolg hiervan is dit gedeelte van de taakstelling niet- gerealiseerd.
 4. Verzelfstandiging beheer en onderhoud (sport)accommodaties: € 28.000
  Begin 2017 is het realiseren van de resterende taakstelling van € 100.000 onderzocht. Hierbij is gebleken dat er op een aantal sport-gerelateerde posten budget (€ 72.000) kan worden vrijgemaakt zonder dat er tekorten ontstaan. Het resterende gedeelte (€ 28.000) is als niet te realiseren beschouwd.

In de tabel hieronder is het resulaat per ombuigingsmaatregel weergegeven.

Tabel: stand van zaken ombuigingsagenda 2014-2018
                             bedragen in euro’s

Ombuigingsmaatregelen

2018

Ombuiging

Gerealiseerd

Niet-gerealiseerd

Gerealiseerd in %

Perspectiefnota 2014

Minder subsidie, meer stimuleren

373.000

373.000

100%

Anders inrichten en beheren openbare ruimte

80.000

80.000

100%

Verhogen inkomsten

240.000

240.000

100%

Overige beïnvloedbare budgetten

100.000

100.000

100%

Organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting

1.316.000

1.316.000

100%

Collegeprogramma 2014-2018

Maatschappelijk vastgoed

700.000

700.000

100%

Intergemeentelijke samenwerking (gezamenlijk aanbesteden in de openbare ruimte)

200.000

200.000

0%

Intergemeentelijke samenwerking (ambtelijke samenwerking)

200.000

103.000

97.000

52%

Bibliotheek

300.000

293.650

6.350

98%

Verzelfstandiging beheer en onderhoud (sport)accommodaties

200.000

172.000

28.000

86%

Zwembad De Wetering

200.000

200.000

100%

Inbreiding / herprogrammering

100.000

100.000

100%

Te verwachten besparing op uitgaven voor Wmo voorzieningen

500.000

500.000

100%

Voorzieningenniveau openbare ruimte

200.000

200.000

100%

Overige structurele effecten op basis van jaarrekening 2013

200.000

200.000

100%

4.909.000

4.577.650

331.350

93,3%