Omschrijving programma

De gemeente heeft de ambitie om samen met inwoners, instellingen, bedrijven en gemeente samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Met de visie communicatie en participatie 2017-2021 'Communicatie is van ons allemaal' heeft zij daarin in 2017 een flinke stap gezet. Nadat de raad deze in maart had vastgesteld is de implementatie voortvarend ter hand genomen. Het gaat daarbij om zes uitdagingen:

 1. Bouwen aan vertrouwen (activeren gebruik Factor C, het verhaal van Houten vertellen);
 2. Kiezen voor dialoog als basis (ondersteuning en training op verbindend communiceren en het goede gesprek voeren, implementatie sociaal intranet);
 3. Leren omgaan met sociale media (competentie ontwikkeling ambtenaren en evaluatie protocol digitale agressie);
 4. Stem geven aan zwijgende meerderheid (actualiseren en inzetten leefstijlentool, experimenteren met gespreksvormen, samenwerking met andere mediapartijen);
 5. Specifieke doelgroepen bereiken (onderzoek, werken met veel beeld en met klinkende taal);
 6. Communiceren in tijden van crisis (meer ambtenaren inzetbaar bij crisiscommunicatie).

Concreet zijn er in 2017 onder andere de volgende zaken gerealiseerd: er is begonnen met de invoering van een sociaal intranet, storytelling over de openbare ruimte en het programma sociale kracht, trainingen op het gebied van social media, het invoeren van protocol digitale agressie en het professionaliseren van de webcare. Daarnaast hebben burgers en organisaties meer ruimte kregen voor eigen maatschappelijke initiatieven, experimenten en pilot projecten. Zo ondersteunen we diverse burgerinitiatieven zoals De Krachtfabiek, De Techniekfabriek, het Wereldhuis en Sterke Buurten die op hun beurt weer werken als katalysator, aanjager en/of broedplaats. Verder hebben we een pilot evenementenfonds opgezet en op onze portal www.houten.nl ruimte gemaakt voor relevante maatschappelijke initiatieven zoals bijvoorbeeld de Hulpwijzer, VVV Kromme Rijn, Proeftuin Houten, UITagenda. Om de inwoners bij de raad te betrekken hebben we diverse doelgroepgerichte activiteiten uitgevoerd zoals: Cursus Politiek Actief, Programma Politiek in de Klas voor scholieren en vergaderingen van de raad op locatie bij onderwerpen die zich daarvoor lenen. Tot slot hebben we voor de gemeenteraadsverkiezingen een geheel nieuwe stemwijzer en een opkomst bevorderende campagne ontwikkeld (waaronder een verkiezingskrant, inzet van social media met onder andere video's, een algemeen verkiezingsdebat en een verkiezingsdebat voor jongeren).

Met het programma de 'Toegankelijke gemeente en de persoonlijke overheid' willen we onze dienstverlening aan de burgers en ondernemers zo makkelijk  mogelijk maken. Daartoe zijn in 2017 grote stappen gezet door nog meer producten digitaal aan te bieden onder het motto digitaal, tenzij. Dit blijkt aan een behoefte te voldoen gezien de grote toename van afgenomen producten. Daarnaast is de mogelijkheid geboden om via Whats app en facebook met de gemeente te communiceren en ook daarin voorzien we in een behoefte gezien het veelvuldig gebruik. Dit wordt in hoge mate gewaardeerd. Ook het thuisbezorgen van paspoorten en rijbewijzen is een nieuwe service die het ‘zaken doen’ met de gemeente makkelijker maakt. Met webcare (het monitoren van sociale media)  proberen we om omgevingsalert te zijn en direct in te spelen op zaken en gevoelens die bij inwoners spelen. Door het werk leuker te maken, positieve ontwikkelingen te benoemen en complimenten met elkaar te delen, brieven in begrijpelijke taal te schrijven en het trainen van medewerkers is binnen de organisatie een beweging ingezet zodat invulling gegeven kan worden aan de persoonlijke overheid.

Het programma Toegankelijke gemeente en persoonlijke overheid gaat over de wijze waarop we met inwoners, instellingen en bedrijven willen omgaan. Daarbij hebben wij aandacht voor het meer organisch laten ontstaan van noodzakelijke betrokkenheid uit de samenleving  maar ook voor het wegnemen van eventuele belemmeringen en het aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven vanuit diezelfde samenleving. Het gedachtegoed 'Houten maken we samen' hopen we positief te stimuleren door actief te faciliteren op interactie, communicatie en ontmoeting  tussen inwoners, instellingen en bedrijven. Daarnaast willen wij als gemeentelijke organisatie onze dienstverlening laagdrempelig en bij voorkeur digitaal organiseren. Daarom krijgen bedrijven en inwoners steeds meer mogelijkheden om voor het digitale kanaal waaronder www.mijnoverheid.nl te kiezen. Omdat bij een persoonlijke overheid de menselijke maat voorop staat, zal er naast digitaal contact ook altijd telefonisch en persoonlijk contact mogelijk blijven.

In de begroting zijn diverse prestatie indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weer-
gegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie indicatoren zijn gerealiseerd.

 

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 75% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieron-
der nader toegelicht.

Gerealiseerde prestaties

 • In maart heeft de raad de visie communicatie en participatie 2017 - 2021 vastgesteld. ‘Communicatie is van ons allemaal’ werd tot stand gebracht in nauw overleg met inwoners, bestuurders, medewerkers en sleutelfiguren in de Houtense media. Met de uitvoering is inmiddels gestart.  

 

 • Eind 2016 is een inspiratiebijeenkomst voor medewerkers georganiseerd. De daaruit ontstaande ideeën werden beoordeeld door een jury op originaliteit, haalbaarheid en gewenste effect. Een aantal zijn in het afgelopen jaar uitgewerkt, zoals het “zieke brieven beter maken" (weg met die ambtelijke taal naar gewoon begrijpelijk voor iedereen).  

Niet gerealiseerde prestaties

 • Er zijn geen bijeenkomsten 'Gast van de Raad' georganiseerd vanwege de cursussen Politiek Actief.
 • Voor de Heemlanden bleek het dit jaar niet mogelijk om Politiek in de klas in te plannen. Wel zijn verschillende klassen van de basisscholen De Vlinder, Aventurijn en Klavertje 4 op bezoek geweest.

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

 • Politiek en Bestuur
 • Dienstverlening
Begroot € 4.301
Gerealiseerd € 4.274
Afwijking € 27

Deelprogramma’s

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

 • Politiek en Bestuur
 • Dienstverlening