Incidentele Baten en lasten

Uitgangspunten:

  • In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 10.000,--)
  • Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige baten en lasten zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter
  • Posten die, conform raadsbesluit, rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de algemene middelen reserves zijn meegenomen

(Deel) programma 

Omschrijving

Bedrag

Lasten

1. Programma Samenleving

Deelprogramma Jeugd en Onderwijs

- Enkele zorgaanbieders Jeugd hebben voor de jaren 2015 en 2016 te hoge productie-opgaven opgesteld

-364.238

Totaal Programma Duurzaam

-364.238

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- Vorming voorziening renovatie dak en gevelplaten Sociaal cultureel centrum Schoneveld max.variant

1.578.245

- Reservering/ afwikkeling dubieuze (belasting)debiteuren 2017

63.678

- Reservering/ afwikkeling dubieuze debiteuren algemeen 2017

15.670

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.657.593

Totaal incidentel lasten

1.293.355

(Deel) programma 

Omschrijving

Bedrag

Baten

3. Programma Bereikbaar

Deelprogramma Autoverkeer

- Eenmalige baten procten bovengrondse infrastructuur: Vergoeding inrit SC tull t waal

43.850

Totaal Programma Duurzaam

43.850

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- Inzet bestemmingsreserve economische crisis negatief begrotingssaldo 2017

1.423.165

- Vrijval Niet bestede middelen WSW 2014 t/m 2016

272.074

- Meer algemene uitkering als gevolg van afrekeningen 2015 en 2016

120.071

- Afboeken vorderingen ROC 2010 inzake vakwerk

96.663

- Inruil bedrijfsvoertuigen 

32.500

- Diverse algemene baten: Terugontvangen BCF automatiseringsprojecten uitgevoerd door VNG(gekort op Algem.uitk.) en afrondingsverschillen

21.164

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.965.637

Totaal incidentel baten

2.009.487

Totaal incidentel baten en lasten

716.132