Omschrijving programma

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

De nieuwe BBV (besluit begroting en verantwoording)-wijzigingen 2017 verplichtte de gemeente om naast haar vijf facultatieve programma’s voor het eerst in de begroting 2017 ook het 6e “programma” Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie op te nemen.
Dit programma heeft een heel ander karakter dan de andere programma's en is daarom anders van opbouw.
Onderdeel van de baten van het programma algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie zijn de Onroerend Zaakbelasting (OZB) en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij aanwendbaar. Daarnaast is in dit programma volgens de nieuwe BBV notitie overhead de Overhead apart opgenomen en dus niet meer verwerkt in de (deel)programma's. Ook het renteresultaat komt via dit programma naar voren en voldoet aan de criteria van de nieuwe notitie Rente.
De niet vrij aanwendbare heffingen, zoals het rioolrecht en afvalstoffenheffing, en de ontvangsten van specifieke uitkeringen zijn als baten opgenomen in de betreffende programma’s.

Overhead
Hieronder volgt een overzicht van de overhead:

 

Begroting 2017

Werkelijkheid 2017

Afwijking

Personeelskosten Directie

266.086

256.889

9.197

Personeelskosten Leidinggevenden primair proces

873.977

902.269

-28.292

Personeelskosten Managementondersteuning primaire proces

115.734

122.037

-6.303

Personeelskosten Financiën. toezicht en control

1.511.068

1.548.921

-37.853

Personeelskosten P&O/ HRM

698.638

717.289

-18.651

Personeelskosten Inkoopfunctie

169.163

173.679

-4.516

Personeelskosten Communicatiefunctie

608.193

625.241

-17.048

Personeelskosten Juridische zaken

135.061

138.667

-3.606

Personeelskosten Bestuurszaken en bestuursondersteuning

574.794

590.140

-15.346

Personeelskosten Informatisatievoorziening en automatisering

826.751

849.985

-23.234

ICT

1.216.789

1.071.077

145.712

Personeelskosten Informatiebeheer(DIV)

453.681

469.493

-15.812

Personeelskosten Facilitaire zaken en huisvesting

551.444

567.668

-16.224

Huisvesting

1.161.616

1.080.086

81.530

Uitbestedingskosten bedrijfsvoering

328.113

305.548

22.565

Concernbrede personeelskosten

775.762

756.401

19.361

Bedrijfsvoeringkosten diverse afdelingen

551.316

461.667

89.649

Totaal overhead

10.818.186

10.637.058

181.128

De overheadkosten 2017 bedragen 43,9%(begroot 44,1%) van de totale kosten van de organisatie (apparaatskosten).

Vennootschapsbelasting
In de rekening 2017 is geen te betalen Vennootschapsbelasting opgenomen. Bij een onderzoek met behulp van een fiscalist in 2017 over het wel of niet Vpb-plichtig zijn, is vast komen te staan, dat Houten ook in dit jaar niet Vpb-plichtig is. Aangezien de belastingdienst zelfs over 2016 nog geen echte beslissing heeft genomen, is nog onduidelijk hoe zij tegen 2017 zal aankijken.

Hierna wordt de derde W-vraag "Wat mag het kosten?" beantwoord.