Omschrijving programma

Utrecht is een economisch sterke provincie. De keerzijde is dat de regio onder druk staat op het gebied van bereikbaarheid. Door de centrale ligging is Utrecht de draaischijf van Nederland; elke dag verplaatsen zich hier veel mensen. Het is noodzakelijk om te blijven investeren in bereikbaarheid. Daarbij gaat het om de bereikbaarheid van zowel Houten zelf als van de regio als geheel.

De bereikbaarheid van Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald door externe infrastructuurbeheerders, zoals de provincie en het Rijk. Om de gemeentelijke belangen onder de aandacht te houden is overleg met onze partners van strategisch belang.

Naast het streven naar bereikbaarheid zelf (met de fiets, openbaar vervoer of auto) moet ook een balans worden gezocht met leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.

In oktober 2017 stemde de gemeenteraad in met de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017-2027. De visie brengt in beeld hoe we de verkeerssituatie op het Eiland de komende jaren kunnen verbeteren én ontwikkelingen mogelijk maken. Daarbij ligt de focus op het versterken van het fietsgebruik, vervoer over water, meer en beter openbaar vervoer, het verbreden van de weg op de Lekdijk tussen A27 en Fort Honswijk.

De bereikbaarheid van Houten is goed en licht verbeterd ten opzichte van de situatie een jaar geleden.
De asfaltwegen en klinkerbestrating voldoen aan de gestelde eisen. De overgrote meerderheid van de bewoners vindt ook dat de eigen buurt, straten, paden en stoepen goed begaanbaar zijn. Enkele grote asfaltonderhoudsprojecten hebben plaatsgevonden op de Lange Uitweg (fietspad), Herbergierserf, Odijkseweg, Binnenweg, enkele inprikkers en De Staart (kruispunt). Bij de civieltechnische kunstwerken zijn er enkele bruggen en tunnels grootschalig opgeknapt of vervangen (zie ook paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel 2, Civieltechnische kunstwerken).
Twee derde van de inwoners vindt dat er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt.
In 2017 is een werkgroep gevormd bestaande uit gemeente, bewoners en ondernemers uit de Bouwen en Castellum, die een pakket aan maatregelen heeft bedacht om de parkeerdruk in de Bouwen op te lossen. Effectuering vindt plaats in 2018.
De reistijden in de spits over de Rondweg naar de A27 en de A12 zijn goed.

De werkzaamheden aan de fietsinfrastructuur in 2017, zoals het inrichten van delen van het Koopmanserf/Herbergierserf en de Binnenweg als fietsstraat, hebben er mede toe geleid dat Houten in 2018 voor de tweede keer tot officiële fietsstad van Nederland is uitgeroepen. Het percentage inwoners dat tevreden is over de fietsroutes in Houten is onverminderd zeer hoog.

Meer dan de helft van de inwoners is tevreden over het busvervoer naar plaatsen buiten Houten. Wanneer we alleen kijken naar de inwoners van de kleine kernen dan zien we een wat lagere tevredenheid. Ten opzichte van 2016 was er een kleine reizigersgroei. De belangrijkste verklaring is de OV-kaart voor Mbo-ers onder de 18 jaar (dus meer scholieren die gebruik maken van de bus). Sinds december 2017 heeft Houten 2 nieuwe buslijnen, mogelijk heeft ook dit bijgedragen aan de reizigersgroei.

In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. In het programma 'Goede bereikbaarheid' is geen grafiek opgenomen over de uitkomst van de prestatie-indicatoren. Het geringe aantal prestatie-indicatoren binnen dit programma is niet representatief voor de prestaties die zijn geleverd om de (programma)doelen te bereiken. Een toelichting op de prestaties is opgenomen onder het kopje "Wat hebben we daarvoor gedaan". De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

Gerealiseerde prestaties

In 2017 zijn 6 openbaar toegankelijke oplaadpunten voor auto’s gerealiseerd.

Het inrichten van de Binnenweg (gedeelte tussen Kruisweg en de tunnel bij de N421) als fietsstraat is grotendeels uitgevoerd. Het laatste traject wordt later uitgevoerd, in verband met de relatie met de studie integraal maatregelpakket Houten Bunnik en de nieuwe aansluiting op de A12.

Niet gerealiseerde prestaties

Het onderzoeken of het (financieel) mogelijk is om een voorrangsplein te realiseren op de kruising Binnenweg/Kruisweg/Rondweg is vertraagd en vindt plaats in 2018.
Het is niet gelukt om de bestuursovereenkomst met provincie Utrecht, gemeente Bunnik en Rijkswaterstaat voor het realiseren van de Oostelijke ontsluiting Houten (toerit vanaf de N421 vanuit Houten naar de A12 in oostelijke richting) nog in 2017 uit te werken. De bestuursovereenkomst wordt nu in 2018 getekend.

Het is nog niet gelukt het Oostrumsdijkje te herinrichten als fietsverbinding. Omdat er eerst grond moet worden aangekocht vindt de uitvoering nu mogelijk plaats in 2018.

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Verkeersbeleid
  • Autoverkeer
  • Fietsverkeer
  • Openbaar vervoer
Begroot € 7.153
Gerealiseerd € 6.766
Afwijking € 386

Deelprogramma’s

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Verkeersbeleid
  • Autoverkeer
  • Fietsverkeer
  • Openbaar vervoer