Programma verantwoording

Programma 1 Samen leven

Iedere inwoner in Houten doet mee, wordt gezien en gehoord. We willen dat alle inwoners mee kunnen doen naar eigen vermogen. Indien nodig ondersteunen wij hen hierbij en we scheppen voorwaarden zodat een ieder zich op zijn of haar manier kan ontplooien en inzetten voor onze samenleving.

Het Programma 'Samen leven' is een samenvoeging van de voormalige Programma’s Sociaal Domein en Vitaal. Het programma omvat een breed spectrum aan onderwerpen. Het heeft betrekking op samenlevingsopbouw, gezondheid, hulp en ondersteuning, maar ook op onderwijs, werk & inkomen, werkgelegenheid, sport en cultuur. Het is gericht op alle inwoners van alle leeftijden.

Intensivering lokale innovatie en transformatie
Het jaar 2017 stond in het teken van intensivering van de lokale innovatie en transformatie, waarbij alle domeinen binnen het programma 'Samen leven' integraal zijn betrokken. Denk hierbij aan welzijn, werk, onderwijs, inkomen, gezondheid, ondersteuning, sport, cultuur en veiligheid. Het beleid en de uitvoering dat is gericht op jeugd en volwassenen, is nog meer in onderlinge samenhang ontwikkeld. Hiermee is het samenspel tussen samenleving en ruimte intensiever. Dit gaat dan om wonen, mobiliteit en beheer openbare ruimte.

Er waren twee redenen om de transformatie in het sociaal domein te intensiveren:

  • De financiële randvoorwaarden waarbinnen de transformatie gerealiseerd moet worden, vereisten vanaf 2017 direct maatregelen gericht op kostenbeheersing en een sneller (financieel) rendement;
  • De wenselijkheid en de noodzaak om zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners ambulant, integraal en dicht bij huis (van de bossen naar de buurten) te organiseren werd des te groter. Dit komt door het vooruitzicht op een volgende decentralisatie na 2020 (Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang).

Inhoud gestuurde kostenbeheersing
We hebben bestaande financiële ruimte in het sociaal domein maximaal benut om de juiste oplossingen te kunnen organiseren. Uitgangspunt daarbij was de egalisatie- en innovatie-reserve juist in de jaren 2017 en 2018 sterker in te zetten om de tekorten op jeugd te kunnen opvangen en om sneller rendement van de transformatie te kunnen realiseren.

Om deze financiële opgave voortvarend ter hand te kunnen nemen, zijn verschillende interventies in gang gezet. We hebben een Taskforce Inhoud gestuurde Kostenbeheersing ingericht om de op kostenbeheersing gerichte maatregelen sneller en gerichter te kunnen organiseren. Maar ook om de effectiviteit daarvan in financiële zin te kunnen monitoren. De focus lag daarbij in eerste instantie op de jeugdhulp, gezien de financiële opgave.

Op basis hiervan zijn samen met het Sociaal Team verschillende maatregelen uitgevoerd:

  • Sturing op in-, door- en uitstroom, onder meer door afspraken met de 6 grootste aanbieders van 2e lijns jeugdhulp en versterkte regievoering door het Sociaal Team.
  • Het aspect van kostenbeheersing is meer geïntegreerd in lopende opdrachten: zo is de opdracht voor de praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg jeugd (POH-JGGZ) aangescherpt.
  • Sterkere sturing op afbouw residentieel verblijf, door inzet op (intensief) ambulante hulp en alternatieve woon-zorgvormen.

We merken dat maatregelen van de Taskforce Inhoud gestuurde Kostenbeheersing en ontschotte inzet van budgetten de eerste vruchten afwerpen in termen van een meer beheerst uitgavenpatroon. Met name bij de jeugd- en opvoedhulp (J&O) en bij de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) is dit te merken.

Resultaten lokale innovatie en transformatie
De vernieuwing waar we ons in deze jaren op richten, heeft tot doel een sterke inclusieve samenleving (voor alle leeftijden) te bouwen. Daarin staat participatie centraal (“iedereen doet mee”),
en is goed verbonden met de basiszorg en de specialistische ondersteuning. Met de beschikbare middelen wordt adequate ondersteuning georganiseerd die voldoet aan de volgende criteria: zo nabij mogelijk; zo licht als mogelijk; zo zwaar als nodig; zo snel als mogelijk; zo kort als mogelijk; flexibel schakelbaar en integraal op alle levensgebieden. Versterking van de ketensamenwerking is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Inclusie, iedereen mag meedoen, is de rode draad. Deze rode draad loopt door alle werkzaamheden van het programma heen, of het nu gaat om het vergroten van de toegankelijkheid van de openbare ruimte, het verkleinen van gezondheidsverschillen of de aandacht voor passend onderwijs. In 2017 hebben we dit thema geagendeerd door middel van een maatschappelijke dialoog over inclusie in een conferentie en door de uitgave van een magazine (Houten met elkaar). Een andere mijlpaal is de ambitie die in het bestuurlijk overleg van Onderwijs en Jeugdpartners (Stichting Bijzonder Jeugdwerk(SBJ)/ Lokaal Educatieve Agenda (LEA)) door alle partijen zijn uitgesproken om richting te gaan geven aan inclusief onderwijs in Houten.

Belangrijke instrumenten voor de transformatie zijn hier de inkoop van zorg en ondersteuning (Jeugd en Wmo) en de inzet van het Sociaal Team. Daarmee kan duurdere tweedelijnszorg beperkt worden ten gunste van goedkopere, meer nabije 1e- en 0e-lijnsondersteuning. Door meer ondersteuning nabij, willen we inwoners en hun netwerk helpen sterker te staan. Om dat te kunnen realiseren werken we aan een passende (ontschotte) basisinfrastructuur en versterking van de ondersteuning aan mantelzorgers en het informele netwerk daarom heen.

Sociaal Team
Het Sociaal Team is een belangrijke spil in die transformatie: Het sociaal team heeft zich van pionierende pilot (in 2015) tot brede generalistische projectorganisatie (2016/17) ontwikkeld, die als gewaardeerde ketenpartner goed verbonden is met de lokale infrastructuur. In 2017 heeft het Sociaal Team een bijdrage verleend aan verschillende pilots die gericht zijn op kostenbeheersing en innovatie (zie ook hieronder). In 2017 zijn toekomstscenario’s geschetst voor de werking en vormgeving van het Sociaal Team vanaf 2018 en verder. Op basis daarvan is besloten om in 2018 toe te werken naar de vorming van een Stichting Sociaal Team.

In 2017 hebben we lokaal ervaring opgedaan met nieuwe getransformeerde uitvoeringspraktijken. Daarmee hebben we gebouwd aan vernieuwing en versterking van de 0e en 1e lijnsondersteuning. Er zijn verschillende pilots gestart gericht op preventie en getransformeerde zorg. Het gaat onder meer om POH JGGZ, buurtgezinnen, netwerk pleegzorg, peuterpuzzelgroep, ombudsfunctionaris, GGZ in de wijk, Jongerenloket en Taalklas.

De preventieve functie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is geborgd door een besluit over de voortzetting van de CJG-taken in een aparte opdracht voor de Stichting Sociaal Team. Onder de noemer “Houtense Routes” is gewerkt aan concrete werkafspraken tussen professionals en vrijwilligers (in het bijzonder verwijzers) in de keten. Een mooi voorbeeld hiervan is de verbinding tussen formele ondersteuning (Sociaal Team) en informele ondersteuning (Van Houten&co, Handje Helpen). Een ander voorbeeld is DuurSaam Houten; een project dat zich richt op het verbeteren van de zorg en ondersteuning thuis. Dit met als doel  thuis “goed oud te kunnen worden”, dankzij samenwerking met huisartsen, wijkverpleging, het Sociaal Team en welzijnswerk.

Sociaal Domein
Met experimentele lokale aanpak gericht op Werk, vanuit de Houtense Werktafel, zijn verschillende praktijken met elkaar verbonden (zoals bijvoorbeeld met betrekking tot onder meer statushouders en sport). Ook zijn er nieuwe verbindingen tot stand gekomen tussen Samenleving en Ruimte vanuit Passend Zelfstandig Wonen. De aanpak van het Armoedebeleid, de vernieuwing van het cultuurbeleid en de uitvoering van het sportbeleid zijn integraal en meer in samenhang met de andere onderdelen binnen het sociaal domein uitgewerkt.

Om de transformatiedoelen te bereiken, zijn in 2017 ook in regio-verband belangrijke stappen gezet. We hebben het Veranderplan Beschermd Wonen 2020 vastgesteld. Zowel lokaal, binnen Lekstroom als ook in U-16-verband (één woningmarktregio voor 16 Utrechtse gemeenten) zal de komende jaren aan de uitvoering daarvan gewerkt worden. We hebben verschillende verkenningen en inventarisaties uitgevoerd (lokaal en regionaal) voor onder meer huisvestingsopgaven, zorgdoelgroepen en de ombouw gespecialiseerde (jeugd)hulp. Binnen Lekstroom hebben we een integrale regionale samenwerkingsagenda sociaal domein opgesteld.

Om onze maatschappelijke voorzieningen adequaat en bij de tijd te houden, is het belangrijk in te spelen op demografie en veranderende behoeftes. Zo is het onderzoek naar de capaciteit van en behoefte naar sportaccommodaties door het Mulierinstituut benut voor gesprekken met sportverenigingen.

Langzamerhand wordt transformatie van het bestaande belangrijker dan nieuwbouw. Zo lag in 2017 binnen het onderwijs de aandacht op het omgaan met krimp in Houten-Noord. Hierdoor zijn ook kansen ontstaan om partijen, zoals de Krachtfabriek en de Techniekfabriek (tijdelijk) te kunnen herhuisvesten. De opening van het Huis van de Stad laat zien, dat in deze beweging innovatieve vormen van samenwerking tussen verschillende partijen ontstaan (bibliotheek, Van Houten&co, Reinaerde, Lister, GGD regio Utrecht). Ook de buitenwereld gaat op zoek naar nieuwe invulling. Soms ontstaan er lastige dilemma’s, zoals rond de onvoorziene problematiek van het dak van Schoneveld, waarover in 2018 verder besloten zal worden.

Programma 2 Duurzame leefomgeving

Mensen wonen, werken, leren, ontwikkelen en ontspannen in een omgeving die levensloopbestendig is, waarbij verantwoord wordt omgegaan met middelen.

Programma Ruimte
2017 is een jaar geweest waarbij volop gewerkt is aan de uitvoering van de in 2016 vastgestelde beleidsplannen. Op alle gebieden zijn stappen gezet, maar met name op de gebieden van woningbouwontwikkeling en verduurzaming. De crisis is voorbij en de markt heeft een grote behoefte om flink te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Juist doordat de gemeente Houten de grote kaders reeds had vastgesteld kon in 2017 vooral ontwikkeld worden. Dit is terug te zien in bijvoorbeeld de realisatie van het aantal woningen, welke de prognose ruimschoots heeft overschreden. Langjarige projecten, zoals  Castellum, zijn in 2017 afgerond.

De investeringsbehoefte blijkt ook uit de vele startnotities die de raad heeft vastgesteld in 2017 en de grote hoeveelheid aangedragen planologische initiatieven door externe partijen. Daarnaast zijn er voorbereidende resultaten behaald die op korte termijn leiden tot nieuwe woningbouw zoals de invulling van de laatste VINEX gebieden in Houten Zuid.

Voor wat betreft nieuwe sociale huurwoningen moeten wij constateren dat er iets minder aan het areaal (oppervlakte) is toegevoegd dan op voorhand geraamd. Door hier meer aandacht op te vestigen in de startnotities lijkt dit echter ten goede te kantelen voor de komende periode. Tevens wordt er, in partnership, gewerkt aan langjarige afspraken met Viveste om te komen tot een evenwichtige opbouw van de sociale woningvoorraad in Houten.

Door het vaststellen van het programma Ruimte zijn belangrijke stappen gezet in het definiëren van taken en verantwoordelijkheden van de diverse partijen bij ontwikkelopgaven op de gebieden van participatie en communicatie. Ook zijn heldere afspraken gemaakt over de manier waarop de raad betrokken wordt bij de kaderstelling van ontwikkelingen en de wijze waarop de raad haar toetsende rol hierop kan uitvoeren.

Retailvisie
Voor wat betreft commerciële centra van Houten is er in 2017 vooral verdere uitvoering gegeven aan de Retailvisie 2015-2025. Dankzij de economische voorspoed zien we dat het leegstandpercentage van de winkelcentra behoorlijk is gedaald. Ondanks dat is er nog steeds een behoorlijke leegstand. Dit heeft geresulteerd in verregaande gesprekken met vastgoedeigenaren en winkeliers om te kijken wat er nodig is om de centra aantrekkelijk te maken voor zowel winkeliers als winkelend publiek. In 2017 is gestart met de herinrichting van Het Rond.

In tegenstelling tot de woningbouw was de uitgifte van bedrijfskavels voor de realisatie van nieuwe bedrijfsgebouwen beperkt. Houten beschikt over nog relatief weinig ruimte voor bedrijven en stelt daarbij hoge eisen aan potentiële ontwikkelingen qua duurzaamheid, kwaliteit en uitstraling. Hierdoor zijn we selectief en haken sommige partijen af of kost het beduidend meer tijd om te komen tot een acceptabel plan. Ondanks dat er op papier (zeer) grote voortgang is geboekt, heeft dit in 2017 nog niet geresulteerd in veel grondverkopen. Er is voorgesorteerd om in 2018 een inhaalslag te maken.

Recreatie
De reeds eerder ingezette koers op het Eiland van Schalkwijk betreffende de uitnodigingsplanologie heeft in 2017 een vervolg gekregen in het Kromme Rijn gebied. De samen met gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik opgezette omgevingsvisie is vastgesteld en er is een start gemaakt met de uitvoeringsagenda. Ook voor dit gebied geldt vanaf nu dat de gemeente vooral faciliteert bij particuliere initiatieven die leiden tot duurzame (door)ontwikkeling van recreatie en landbouw in dit gebied.
Op het Eiland van Schalkwijk zijn samen met onze partners ook in 2017 weer stappen gezet in de verdere duurzame ontwikkeling van het gebied. Belangrijke stappen zijn vooral gezet met projecten die verbonden zijn aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de transformatie van Fort Honswijk en de opening van horecavestigingen. De gemeenteraad heeft tevens ingestemd met het werven van fondsen / subsidies om de renovatie van het fort verder te kunnen oppakken. In 2017 is ook de nota van uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van recreatieplas 't Waal vastgesteld.
Belangrijk onderdeel bij deze ontwikkelingen is de verankering van de cultuurhistorische waarden bij al deze plannen. Om dit ook in de toekomst zo goed mogelijk te borgen, heeft de raad de erfgoedverordening vastgesteld (januari 2018).

Leefomgeving
Bij de vervanging van speeltoestellen hebben we in overleg met de buurt bepaald hoe de locaties het beste konden worden ingericht: met of zonder speel- en sporttoestellen. Deze aanpak heeft geleid tot een succesvolle herinrichting op diverse locaties. Dit zal mede hebben bijgedragen aan de hoge tevredenheid van inwoners over het aanbod aan speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar. Bijzondere projecten in 2017 waren de aanleg van een voetgolfparcours rondom het manifestatieterrein en een Sutumuur (interactieve voetbalmuur) bij basisschool De Vlinder.

Het groen en water zijn ook in 2017 weer onderhouden conform de afgesproken beeldkwaliteit. Een objectieve meting van de beeldkwaliteit door een extern bureau heeft helaas echter geen bruikbare gegevens opgeleverd. Er zijn verschillende plantsoenen heringericht in Houten. Ook is er in 2017 een nieuw bomenbeleid vastgesteld met richtlijnen voor beheer en onderhoud.
Een ander belangrijk project was, in samenwerking met het HDSR, het vervangen van circa 3,5 kilometer beschoeiing in Houten Noordwest en Noordoost. Er is een natuurvriendelijke oever met onderwaterbeschoeiing gerealiseerd.

Bij de vervanging van openbare verlichting is kritisch gekeken naar het benodigde aantal lichtmasten, vermogen en lichtopbrengst. Er is gekozen voor energiezuinige ledverlichting en aluminium masten. Hiermee is het aandeel duurzame openbare verlichting verder vergroot.

Naast groen en water heeft ook het onderhoud van de andere onderdelen van de openbare ruimte plaatsgevonden conform het Houtense beeldkwaliteitskader. Met onder andere machinaal straatvegen, onkruid borstelen op verharding, afvalbakken legen, zwerfafval verwijderen en beheer en onderhoud van de riolering en de begraafplaatsen. Op verschillende plekken is onkruid bestreden door middel van branden, waar naast ook nog andere technieken zijn gebruikt. Deze aanpak vormt een alternatief voor het werken met Round-Up wat al sinds enige tijd verboden is voor bestrijding van onkruid op verharding. Een overgrote meerderheid van de inwoners vindt dat de eigen buurt schoon is.
Bij enkele reconstructieprojecten is verharding afgekoppeld van de riolering. Verschillende parkeerplaatsen zijn voorzien van waterpasserende verharding zoals bij de Leenhoeve waar ook boomstandplaatsen zijn vergroot. Op andere plaatsen is (overbodige) verharding helemaal weggehaald en vervangen door groen.

We hebben zoveel mogelijk huishoudelijke afvalstromen gescheiden ingezameld. De vierde kliko voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) is ingevoerd bij alle grondgebonden woningen in Houten. De afvalscheiding in het gemeentehuis is verbeterd.

Bewonersinitiatieven
In 2017 zijn diverse bewonersinitiatieven gestimuleerd en ondersteund, zoals het opknappen van het groen aan de Kluismuur, WhatsApp buurtpreventie, de aanpak van parkeeroverlast in de wijk de Bouwen; herinrichting van de Kostergang, het werken met bladkorven, picknickbanken in de Vlinderidylle op bedrijventerrein De Veste, een foto-expositie op het Onderdoor in oktober en november. Ook zijn diverse zelfbeheerprojecten gefaciliteerd, zoals het opknappen van het pleintje op de Klaprooshof in samenwerking met scholieren van het Wellant College. Er waren tientallen nieuwe adoptielocaties. Het plaatsen van de bordjes "Ons Buiten" en tegels op zelfbeheerlocaties heeft tot veel aanmeldingen geleid.

Duurzaam
Door al de hierboven genoemde plannen, ontwikkelingen en genomen besluiten loopt één grote, rode draad: duurzaamheid. Bij elk plan of ontwikkeling staat de vraag centraal van wat dit bij kan dragen aan de doelen die wij onszelf gesteld hebben betreffende duurzaamheid & energietransitie. Dit zijn onder andere energieneutraal, circulair, klimaatproof en een schoner, stiller en klimaatvriendelijke mobiliteit.
Op veel van bovengenoemde thema’s zijn (flinke) stappen gezet. Zowel qua beleid voor toekomstige ontwikkelingen (beleidskader zonnevelden, beleid voor oplaadpunten elektrische auto’s), uitvoering van eerder vastgestelde plannen als voorlichting aan onze inwoners op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Ook is het besluit genomen om het Houtens zwembad te verduurzamen, een plan van aanpak voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is gemaakt en met behulp van een inwonersinitiatief zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van een gemeentelijke sporthal.

Voor wat betreft het Windpark Houten het volgende: de dialoog tussen gemeente, bewoners en Eneco over het Windpark Houten is nog niet afgerond. Doel van die dialoog was het wederzijds vertrouwen te herstellen en de geluidsoverlast tot een acceptabel niveau te verminderen. Er is brede steun onder de bewoners voor het plaatsen van uilenveren aan de wieken en het oplossen van de bromtoon. Er blijft echter verdeeldheid over de derde oplossing, een alternatief draaiprogramma. Ook over een test van het alternatieve draaiprogramma was verdeeldheid.
De eerste twee oplossingen zijn inmiddels gerealiseerd, over de derde oplossing heeft de raad medio 2017 een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen Eneco te vragen alsnog een proef met een alternatief draaiprogramma te doen. Eneco heeft geantwoord alleen aan die motie gehoor te willen geven als voor de proef met het alternatieve draaiprogramma draagvlak is onder de omwonenden. Om dit draagvlak te onderzoeken is in januari 2018, door de Universiteit Utrecht, een draagvlak meting gedaan onder de omwonenden.

Programma 3 Goede bereikbaarheid

Het in stand houden en verbeteren van de infrastructuur voor de bereikbaarheid van Houten.

Utrecht is een economisch sterke provincie. De keerzijde is dat de regio onder druk staat op het gebied van bereikbaarheid. De bereikbaarheid van Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald door externe infrastructuurbeheerders, zoals de provincie en het Rijk. Om de gemeentelijke belangen onder de aandacht te houden is overleg met onze partners van strategisch belang en heeft ook in 2017 continu aandacht gekregen.

In oktober 2017 stemde de gemeenteraad in met de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017-2027. De visie brengt in beeld hoe we de verkeerssituatie op het Eiland de komende jaren kunnen verbeteren én ontwikkelingen mogelijk maken. Daarbij ligt de focus op het versterken van het fietsgebruik, vervoer over water, meer en beter openbaar vervoer, het verbreden van de weg op de Lekdijk tussen A27 en Fort Honswijk.

Verbetering bereikbaarheid
De bereikbaarheid van Houten is goed en licht verbeterd ten opzichte van de situatie een jaar geleden.
De asfaltwegen en klinkerbestrating voldoen aan de gestelde eisen. De overgrote meerderheid van de bewoners vindt ook dat de eigen buurt, straten, paden en stoepen goed begaanbaar zijn.

Er zijn diverse onderhoudsprojecten uitgevoerd aan de asfalt- en elementenverharding, civieltechnische kunstwerken en verkeersregelinstallaties om deze in goede staat te houden.
Enkele grote asfaltonderhoudsprojecten hebben plaatsgevonden op de Lange Uitweg (fietspad), Herbergierserf, Odijkseweg, Binnenweg, enkele inprikkers en De Staart (kruispunt). Enkele bruggen en tunnels zijn grootschalig opgeknapt of vervangen.

Een ruime meerderheid van de inwoners vindt dat er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt.
In 2017 is in samenwerking met bewoners en ondernemers een pakket aan maatregelen vastgesteld om de parkeerdruk in de Bouw op te lossen. Effectuering vindt plaats in 2018.
We hebben het gebruik van duurzame auto’s gestimuleerd door verschillende nieuwe openbare oplaadpunten te plaatsen. Daarnaast heeft de gemeente zelf een aantal elektrische wagens in gebruik.

De reistijden in de spits over de Rondweg naar de A27 en de A12 zijn goed. Er is ambtelijk en bestuurlijk deelgenomen aan de overleggen voor de projecten Ring Utrecht A27/A12, verbreding A27, oostelijke aansluiting van de N421 op de A12. De verkeersmaatregelen in relatie tot de Oostelijke Ontsluiting Houten zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en vertaald naar een bestuursovereenkomst tussen de provincie, gemeenten Bunnik en Houten.

Fietsinfrastructuur
De werkzaamheden aan de fietsinfrastructuur in 2017, zoals het inrichten van delen van het Koopmanserf/Herbergierserf en de Binnenweg als fietsstraat, hebben ertoe geleid dat Houten in 2018 voor de tweede keer tot officiële fietsstad van Nederland is uitgeroepen.
Naar aanleiding van een e-fietsscan van de fietspaden is een Uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma zijn de grootste aandachtspunten ter verbetering van het comfort voor de fietsers op de fietspaden omgezet naar concrete maatregelen voor het komende jaar en de jaren daarna.

Het percentage inwoners dat tevreden is over de fietsroutes in Houten is onverminderd zeer hoog.
Samen met de provincie is onderzocht of er een nieuwe fietsverbinding kan worden gerealiseerd tussen Houten/Nieuwegein en Vianen. Besloten is een nieuwe fietsbrug over de lek langs de A27 aan te leggen. Hierover is in 2017 een bestuursovereenkomst gesloten.
De gladheidsbestrijding op de fietspaden heeft geleid tot positieve aandacht in de landelijke media.

Openbaar vervoer
Houten heeft een sterke positie in het openbaar vervoer. Om deze te behouden en waar mogelijk te verbeteren hebben we regelmatig overleg gevoerd met de regionale en landelijke partners.
Meer dan de helft van de inwoners is tevreden over het busvervoer naar plaatsen buiten Houten. Wanneer we alleen kijken naar de inwoners van de kleine kernen dan zien we een wat lagere tevredenheid.

Sinds december 2017 heeft Houten twee nieuwe halfuur buslijnen. De bestaande lijn 43 is verlengd en rijdt vanaf Zeist, Station Driebergen-Zeist en Odijk door naar Houten. De andere lijn is 44 en deze rijdt tussen Houten en Vianen. Ten opzichte van 2016 was er een kleine (bus)reizigersgroei. De belangrijkste verklaring is de OV-kaart voor mbo'-ers onder de 18 jaar. De twee nieuwe buslijnen hebben mogelijk ook bijgedragen aan de reizigersgroei.
Naast de buslijnen is sinds december 2017 ook de NS-dienstregeling gewijzigd met 6 treinen per uur naar Houten.
Als laatste is Houten in 2017 verblijd met een tweede golfkar van de stichting “Duurzaam Vervoer Houten” voor het vervoer van ouderen en andere kwetsbare inwoners.

Programma 4 Veilige leefomgeving

Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waar mensen zich ook veilig voelen.

Houten is een prettige en veilige gemeente om in te wonen. Dit blijkt ook uit de veiligheidscijfers. In 2017 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Houten met -11% afgenomen ten opzichte van 2016. Opvallende dalers in Houten zijn de woninginbraken (-38%), autokraak (-30%) en bedrijfsinbraken (-38%). Fietsdiefstal en geweld kenden beide een lichte stijging.

Een veilige woon- en werkomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, inwoners en ondernemers. Er zijn diverse initiatieven waarbij samengewerkt wordt tussen overheid en inwoners, zoals het keurmerk Veilig Ondernemen, Burgernet en de What’s App buurtpreventie (Wabp) groepen. Deze dragen bij aan de positieve resultaten op het gebied van veiligheid en het veiligheidsgevoel. In de Houten Veilig Tent wordt op een laagdrempelige manier preventieadvies gegeven op diverse onderwerpen zoals woninginbraak, autokraak, brandpreventie en fietsdiefstal. Inwoners waarderen deze wijze van advisering waarbij naast de wijkagent, de brandweer en de gemeente ook lokale ondernemers op het gebied van woning en autobeveiliging als ook de fietshandel vertegenwoordigd zijn.

De aansluiting tussen de beleidsvelden zorg en veiligheid is nader ingevuld en verder verstevigd. Naast de toepassing van de persoonsgerichte aanpak zorg en veiligheid is er in 2017 extra aandacht besteed aan de Houtense uitvoering van het landelijk programma voor de aanpak van personen met verward gedrag. In sommige gevallen is deze groep verantwoordelijk voor overlast en een gevoel van onveiligheid bij inwoners. Vaak wordt de politie ingeschakeld terwijl de oplossing op het gebied van de zorg moet worden gevonden.  

Ondermijnende criminaliteit
Op het vlak van de aanpak van ondermijnende criminaliteit zijn in 2017 diverse stappen gezet. Zo zijn er verschillende bestuurlijke maatregelen getroffen (zoals het sluiten van panden) om ondermijning tegen te gaan. Ook is er aandacht geweest voor het trainen van medewerkers in het herkennen van signalen van ondermijning en is er een aparte bijpraatavond over dit onderwerp georganiseerd.
Dit jaar is er bovendien door het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) een ondermijningsbeeld voor de gemeente Houten opgeleverd. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke vormen van ondermijnende criminaliteit, risico’s en aandachtspunten. Het ondermijningsbeeld vormt het uitgangspunt voor de verdere aanpak van dit fenomeen in Houten.

Fysieke veiligheid
Op het gebied van fysieke veiligheid zijn in 2017 maatregelen in gang gezet ten behoeve van de verbetering van de brandweerzorg en brandveiligheidszorg. Zo heeft 'brandveilig leven' een prominente plaats gekregen in de ingericht Slim Thuis Woning aan het Rond. en is het registratiesysteem rookmelderdichtheid gemaakt, waardoor we ook kunnen monitoren op de toename hiervan. Ook is een start gemaakt met een portal 'Bewust Brandveilig Ondernemen' voor de ‘kleine’ ondernemers.

Specifiek voor de brandweerzorg zijn maatregelen in gang gezet om de opkomsttijd van de brandweer te verlagen. Er zijn high speed bikes aangeschaft voor de brandweervrijwilligers waardoor zij in fietsstad Houten sneller op de kazerne kunnen zijn bij een melding. Ook zijn er infrastructurele maatregelen vastgesteld om de brandweer sneller te kunnen laten aanrijden en doorsteken kunnen maken tussen de verschillende wijken. Op deze wijze is binnen de gehele veiligheidsketen aandacht gegeven aan de brandweerzorg. Het effect daarvan is een eerdere signalering van brand en daardoor een eerdere melding van brand. Dit leidt vervolgens tot een snellere uitruk en aanrijdtijd van de brandweer en daarmee een snellere opkomsttijd van de brandweer in zijn geheel vanaf het ontstaan van brand.

Als het gaat om crisismanagement is extra aandacht gegeven in de opleiding en training aan de fysieke veiligheidsrisico's 'Overstroming' en 'Ongevallen op het Spoor'. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de gemeentelijke crisisorganisatie op het gewenste niveau gehouden. Verder hebben we bijzondere aandacht gegeven aan het optreden van de crisisorganisatie bij sociale calamiteiten.

Op het gebied van verkeersveiligheid is er veel gedaan aan gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers. Op deze manier kan de verkeersveiligheid op een hoog niveau worden gehouden en waar mogelijk verder worden verbeterd.
Daarnaast is er regelmatig overleg met de politie in verband met de handhaving van snelheid, negeren van rood licht, en gordel-, alcohol-, en helmgebruik.
Helaas is de kwaliteit van de ongevallenregistratie door ViaStat onvoldoende gebleken om inzicht te geven in de verkeersveiligheid in de gemeente.

Programma 5 Betrokken bij de samenleving

In het programma 'Betrokken bij de samenleving' gaat het om de mate waarin en de wijze waarop het bestuur de behoeften van Houtense inwoners signaleert, onderzoekt en vertaalt naar passend beleid en hoe de (digitale)dienstverlening op een eigentijdse en persoonlijke wijze wordt uitgevoerd.

In 2017 hebben we de lijn doorgezet om bestuur en inwoners voortdurend met elkaar in gesprek te laten zijn over zaken die van groot belang zijn voor de Houtense samenleving. Zo was er in 2017 de Dag van de Ruimte, is er een maatschappelijke dialoog gevoerd over inclusie en zijn er voorbereidingen getroffen voor het stadsdebat stedenbouwkundige verkenning in februari 2018.

Onze ambitie om samen met inwoners en partners te komen tot goede en breed gedragen oplossingen richtten zich behalve op het sociale en ruimtelijke domein ook op duurzaamheid en veiligheid. Wij faciliteerden daarbij particuliere initiatieven, maar stimuleerden we ook samenwerkingen tussen diverse professionele partners. Daarnaast kregen burgers en organisaties (financiële) ruimte voor eigen maatschappelijke initiatieven, experimenten en pilot projecten. Zo ondersteunden we burgerinitiatieven als de Krachtfabiek, de Techniekfabriek, het Wereldhuis en Sterke Buurten die op hun beurt weer werkten als katalysator, aanjager en/of broedplaats.

Ook hebben we een pilot evenementenfonds opgezet en op onze portal www.houten.nl hebben we ruimte gemaakt voor relevante maatschappelijke initiatieven. Denk hierbij aan de Hulpwijzer, VVV Kromme Rijn, Proeftuin Houten en de UITagenda. Andere concrete voorbeelden vindt u in de programma’s samenleving, duurzaam, bereikbaar en veiligheid.

Ten aanzien van de raad hebben we diverse doelgroepgerichte activiteiten georganiseerd om de inwoners bij de raad te betrekken zoals: Cursus Politiek Actief, Programma Politiek in de Klas voor scholieren en vergaderingen van de raad op locatie bij onderwerpen die zich daarvoor lenen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we bovendien een stemwijzer en een opkomst bevorderende campagne ontwikkeld. (Waaronder een verkiezingskrant, inzet van social media met onder andere video's, een algemeen verkiezingsdebat en een verkiezingsdebat voor jongeren.)

Sociale media
In maart 2017 stelde de raad de visie communicatie en participatie 2017-2021 vast. Onder het motto ‘communicatie is van ons allemaal’ zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering daarvan. Daarbij zijn we gestopt met het experiment Argu (digitaal discussieplatform) en ons gaan richten op een intensievere inzet van reguliere social media. Deze hebben we in 2017 verbeterd door de website en social media gecombineerd in te zetten en de bekendheid van onze accounts op Facebook, Twitter en WhatsApp te verhogen.

De webcare hebben we geprofessionaliseerd dankzij de introductie van een nieuw systeem. Hiermee zijn we beter in staat de digitale omgeving te monitoren en daarop adequaat te reageren. Ook is een start gemaakt met het trainen van medewerkers om hier professioneel mee om te gaan en hebben we spelregels social media en een protocol digitale agressie opgesteld.

Deze professionalisering ten aanzien van social media zetten we in 2018 verder door. Net als de eerste stappen die we in 2017 hebben gezet op het gebied van verbindend communiceren en het vertellen van het verhaal van Houten. Met storytelling is in 2017 een begin gemaakt bij de afdelingen Beheer Openbare Ruimte en Samenleving. Om intern beter te kunnen verbinden en communiceren, hebben we in 2017 de mogelijkheden van een sociaal intranet onderzocht. Dit gaan we in 2018 implementeren.

Digitale dienstverlening
Wat betreft dienstverlening is in 2017 verder invulling gegeven aan het digitaal ontsluiten van producten. Inmiddels zijn de meest gevraagde producten online gezet. Veel producten worden via DiGiD aangeboden. Dit is veilig en betrouwbaar. Fouten in essentiële informatie wordt daarmee voorkomen. Door het aanbieden van digitale producten wordt de dienstverlening van de gemeente Houten toegankelijker. Een voorbeeld hiervan is het digitaal aanbieden van servicebrieven (aankondiging verlopen paspoort of identiteitsbewijs) in de berichtenbox www.mijnoverheid.nl. Sinds begin 2017 wordt als (betaalde) service aangeboden om waardedocumenten thuis te laten bezorgen. We zien een toename van mensen die hier gebruik van maken. Kortom een aantal stappen om het zaken doen met de gemeente eigentijds te maken.

Vanuit het project garantiebanen is in 2017 een gastvrouw aangesteld. Uit onderzoek onder de bezoekers blijkt dat de functie van gastvrouw aan een behoefte voldoet en van toegevoegde waarde is. Bezoekers voelen zich welkom. Het is de bedoeling om hier nog structurele invulling aan te geven.

Om invulling te geven aan excellente dienstverlening is een aantal workshops en trainingen georganiseerd. De workshops hadden als doel om medewerkers bewust te maken om (nog) meer vanuit de behoefte en de vraag van de inwoners te handelen (van buiten naar binnen). Het uitgangspunt hier is dat als medewerkers met plezier en enthousiasme hun werk doen, dit effect heeft op de dienstverlening.

Ook zijn er trainingen verzorgd. De trainingen gaven handvatten, tips en adviezen om op een klantvriendelijke wijze met klanten om te gaan. In 2018 geven we daar een vervolg aan zodat we dienstverlening op maat blijven aanbieden. In 2017 is duidelijk geworden dat toenemende digitalisering van de overheid ook een keerzijde heeft. Er is namelijk een grote groep mensen die hier niet in mee kunnen komen. In 2017 zijn de eerste stappen gezet om ook deze mensen toegang te blijven geven tot de gemeente-diensten. In 2018 wordt een vervolg aan gegeven.