Paragraaf Lokale heffingen

In de paragraaf Lokale heffingen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor de gemeentelijke belastingen en rechten weergegeven. In de paragraaf Lokale heffingen in de jaarstukken geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als financieel, die zich hebben voorgedaan in het afgelopen jaar.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2017

In 2017 is er geen sprake geweest van noemenswaardige ontwikkelingen met betrekking tot de lokale heffingen.

Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort

In onderstaand overzicht zijn de geraamde en werkelijke opbrengsten per belastingsoort opgenomen.

Bedragen x 1

Omschrijving

Rekening
2016

Raming
2017

Rekening
2017

Verschil
2017

Afvalstoffenheffing

3.146.350

3.424.339

3.409.045

-15.294

Hondenbelasting

161.338

168.172

159.433

-8.739

Leges algemeen

1.504.940

1.504.843

1.454.608

-50.235

Lijkbezorgingsrechten

135.134

133.117

180.174

47.057

Marktgelden

1.700

1.700

1.700

Onroerend zaakbelasting

11.685.086

11.847.000

11.915.677

68.677

Rioolheffing

2.585.267

2.295.888

2.322.707

26.819

Toeristenbelasting

182.382

213.749

214.055

306

Totaal opbrengst

19.402.197

19.588.808

19.657.400

68.592

Toelichting op afwijkingen

Onroerende zaakbelasting
De raming 2017 OZB woningen en de niet-woningen is op basis van de Q3 rapportage van de BghU in de 2e bestuursrapportage 2017 bijgesteld. Deze prognose was iets te voorzichtig, zodat hier toch nog een plus ontstaat. Toch wordt dit voordeel bijna geheel teniet gedaan doordat de voorziening dubieuze belastingdebiteuren verhoogd moest worden.  

Leges algemeen
De afwijking op de leges algemeen wordt veroorzaakt door het saldo van afwijkingen op verschillende producten. De belangrijkste afwijkingen hebben betrekking op de leges bouwvergunningen en de leges rij- en reisdocumenten. Enkele omvangrijke bouwplannen waarvan de verwachting was dat ze in november/december 2017 tot vergunningverlening zouden leiden zijn uitgesteld naar 2018. Daardoor zijn de leges achter gebleven bij de raming. Voor de rij- en reisdocumenten geldt dat er meer paspoorten zijn afgegeven dan verwacht, zowel voor boven als onder de 18 jaar.

Lijkbezorgingsrechten
Er zijn in 2017 meer grafrechten verleend en verlengd, dit is vooraf niet goed in te schatten.

Lokale lastendruk

In onderstaande tabel is de lastendruk in Houten in 2017 weergegeven, voor zowel eigenaar-gebruikers als huurders. Zoals gebruikelijk in woonlastenoverzichten worden hierbij de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing betrokken. Het uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden. Als peildatum voor de WOZ-waarde 2017 geldt 1 januari 2016. Deze waarde is alleen van toepassing op het belastingjaar 2017.

bedragen x 1

Omschrijving

Rekening 2014

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

Afvalstoffenheffing
Rioolrechten

208,08
121,44

198,72
122,04

183,60
123,00

196,68
*) 110,16

196,68
110,16

Totaal gebruiker

329,52

320,76

306,60

306,84

306,84

OZB eigenaar

350,00

352,22

367,40

361,57

362,87

Totaal eigenaar/gebruiker

679,52

672,98

674,00

668,41

669,71

*) Lager tarief als gevolg van het uitvoeren van motie 006-2015 naar aanleiding van het Water- en Rioleringsplan (WRP) 2016-2019 waarbij € 200.000 lastenverlichting is doorgevoerd op de rioolheffing.

Bij de calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishouden (mphh) die COELO hanteert, staat de gemeente Houten op de 100e plaats (€ 687). In 2016 was dit de 92e plaats. Provinciaal staat Houten op de 7e plaats (2016 ook 7e).

In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit de Atlas van de lokale lasten 2017 opgenomen.

Vergelijking woonlasten mphh

Omschrijving

Woonlasten hh Coelo

Procentuele vergelijking

Positie ranglijst

Landelijk goedkoopste gemeente (Littenseradiel)

487

71%

1

Gemeente Houten

687

100%

100

Landelijk duurste gemeente (Blaricum)

1211

176%

398

Provinciaal goedkoopste gemeente (Veenendaal)

579

84%

1

Gemeente Houten

687

100%

7

Provinciaal duurste gemeente (De Bilt)

929

135%

 26

Indicatoren
In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde relevante BBV-indicatoren binnen het taakveld  'Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)' per 1 januari van het betreffende jaar opgenomen.

Omschrijving

Bron

Realisatie

2013

2014

2015

2016

2017

Gemeentelijke woonlasten in euro eenpersoons-huishouden (BBV)

Coelo

-

544

546

554

561

Gemeentelijke woonlasten in euro meerpersoons-huishouden (BBV)

Coelo

-

680

678

681

687

Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen x € 1.000 (BBV)

WSJG

288

260

251

254

278

 

Kwijtscheldingsbeleid

Bij kwijtschelding van belasting wordt de 100% norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd. Voor de overige regels wordt het rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste hond), rioolheffing en in zéér uitzonderlijke gevallen de onroerende-zaakbelasting. Voor de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Bedragen x 1

Soort belasting

2014

2015

2016

2017

Afvalstoffenheffing

84.265

101.815

81.629

116.149

Hondenbelasting

3.665

4.642

3.908

5.733

Onroerend zaakbelastingen

1.195

333

Rioolheffing

49.285

60.797

55.608

66.963

Totaal

138.410

167.587

141.145

188.846