Deelprogramma's

Rekening
2016
Primitieve begroting
2017Begroting na wijziging
2017

Rekening
2017


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2017

Programma

lasten

A1

Lokale heffingen

588.567

637.241

637.241

632.690

4.551

A2

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

21.068

A3

Overhead

11.082.017

11.100.407

10.887.497

212.910

A4

Saldo financieringsfunctie

8.448.510

3.972.510

-442.088

4.414.599

A6

Overige baten en lasten

1.153.435

501.736

2.439.653

2.462.071

-22.418

A7

Onvoorzien

60.774

18.500

18.500

A8

Mutaties reserves

2.115.300

72.820

1.516.480

1.970.606

-454.126

Totaal lasten

3.857.302

20.824.166

19.684.791

15.510.776

4.174.016

baten

A1

Lokale heffingen

12.028.805

12.038.654

12.228.921

12.289.165

60.244

A2

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

36.063.089

48.914.571

50.482.596

50.525.449

42.853

A3

Overhead

275.147

282.221

250.439

-31.782

A4

Saldo financieringsfunctie

3.985.309

8.759.927

5.099.036

113.468

-4.985.568

A6

Overige baten en lasten

78.139

1.441.576

1.489.904

2.639.080

1.149.176

A7

Onvoorzien

A8

Mutaties reserves

2.593.979

1.538.569

4.340.438

3.553.593

-786.845

Totaal baten

54.749.320

72.968.444

73.923.116

69.371.193

-4.551.923

Saldo

-50.892.018

-52.144.278

-54.238.325

-53.860.417

-377.907

Verschillen vanaf  € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.